Search the library

Monografieen BW - Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap
+

Monografieen BW - Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Prof. mr. A.C. van Schaik ID 000306


Year
2024
Edition
3
Collation
Paperback
ISBN
9789013176445  
Classification
B1.2
Country / Language
Nederlands
 
 
Series
manografieën BW
Part
A14
Genre
Rechten
 
 
Deze monografie gaat over de rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap. Zij vult Monografieën Nieuw BW B7 (Rank-Berenschot) aan voor zover deze rechtsgevolgen en functies zijn geregeld in titel 3.5 BW: déze monografie behandelt de vermoedens die aan het bezit en houderschap van een goed verbonden zijn (art. 3:119 en art. 3:109 BW), de wijze waarop de relatie tussen rechthebbende enerzijds en bezitter of houder anderzijds moet worden afgewikkeld als de rechthebbende in zijn bezit wordt hersteld (art. 3:120-124 BW) en het recht op herstel in het bezit of houderschap van een goed (art. 3:125 BW). Ook de rechtsverkrijging door verjaring (afdeling 3.4.3 BW), de eigendomsverkrijging door degene die een res nullius in bezit neemt (art. 5:4 BW), en de risicoaansprakelijkheid van de bezitter en houder (afdeling 6.3.2 BW) komen aan de orde. Verder worden onderwerpen behandeld die voor de rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap van bijzonder belang zijn, zoals medebezit en bezitsgebreken. Omdat voor de rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap de hoedanigheid van het bezit respectievelijk houderschap vaak doorslaggevend is, besteedt deze monografie ook daaraan royale aandacht.